Algemene voorwaarden

1. Algemeen:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst of rechtsbinding tussen IT-Ability en de natuurlijke – of rechtspersoon;hierna te noemen “relatie” of “partner” Een binding volgens de voorwaarden van “relatie” zijn van toepassing indien deze diensten of producten afneemt van IT-Ability.

1.2 Relatie verklaart voor nu en alsdan volledig akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Afwijken van deze algemene voorwaarden is mogelijk. mits deze afwijkingen vooraf schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 IT-Ability is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen, waarbij deze direct van toepassing zijn zodra deze in enige vorm opvraagbaar zijn via Internet; deze nieuwe voorwaarden zijn ook op de lopende overeenkomsten van kracht.

1.4 De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, dan worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht. Relatie kan geen rechten ontlenen of zich beroepen op administratieve vergissingen, ook niet bij looptijd van registraties en termijnen, als vermeld op de factuur.

1.5 Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met IT-Ability , uit een dienst, vermeende dienst, alsmede weigering tot betaling, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

1.6 IT-Ability is gerechtigd de specificaties van diensten en producten tussentijds te wijzigen.

1.7 IP nummers, copyright en andere tools of zaken welke door relatie worden gebruikt of zijn toegekend voor gebruik blijven eigendom van IT-Ability . op geen enkele wijze, noch in de vorm van permanent gebruik noch (semi-)permanent bezit kan relatie aanspraak maken op IP nummers, copyright en anderszins.

2. Overeenkomst:

2.1 De overeenkomst tussen IT-Ability en relatie gaat direct in op het moment van acceptatie door IT-Ability van een ingediende aanvraag of order. Het corresponderende tarief is telkens bij vooruitbetaling verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst en indien meer dan een maand later wordt opgeleverd vanaf de datum waarop de faciliteiten ter beschikking staan. De facturering van diensten of producten kan plaatsvinden tot vijf jaar na dato; gebruik van traffic boven de quota als vermeld bij een account of overeenkomst worden berekend tegen de gangbare tarieven zoals vermeld op de website of zijn gepubliceerd, tenzij vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.
Indien de diensten van IT-Ability worden afgenomen zonder dat deze schriftelijk zijn overeengekomen is sprake van een defacto overeenkomst en zijn alle bepalingen uit de algemene voorwaarden van toepassing, nadat relatie kennis nam van deze algemene voorwaarden via Internet of via de voetnoot op correspondentie of factuur en toegang had tot Internet om deze te raadplegen.

2.2 De overeengekomen diensten worden ingepland nadat de getekende overeenkomst is ontvangen, mits deze voldoet aan de gestelde regels; de faciliteiten staan ter beschikking van de relatie na de oplevering aan relatie via een van de op de overeenkomst vermelde media, hetzij diens adres, fax, e-mail of telefoon. Daarbij is relatie volledig verantwoordelijk voor het correct functioneren van deze media; IT-Ability is niet verantwoordelijk voor de tools en software van derden, noch op diens servers, noch op de locale apparatuur waarmee relatie werkt. Ook dient relatie in deze zelf zorg te dragen voor voldoende kennis en vaardigheden.

2.3 IT-Ability behoudt zich het recht voor om zonder verdere uitleg een aanvraag of dienst te weigeren.

2.4 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van minimaal een jaar bij webhosting, serverhuur of co-location. Bij domeinregistratie een dan wel twee jaar, de termijn van een of twee jaar wordt vermeld op de aanvraag en is bovendien gelijk aan de tijdsduur waarover corresponderend domein bij aanvang wordt opgeleverd of gefactureerd. Overeenkomsten worden telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd zijnde een jaar of twee jaar.

2.4.1 Relatie kan een overeenkomst niet tussentijds opzeggen of ontbinden, doch dient te worden opgezegd middels een aangetekend schrijven en wel minimaal een maand voor de vervaldatum van betreffende termijn, daarbij wordt als opzegdatum gezien die dag waarop IT-Ability de opzegging voor ontvangst tekent. Opzeggingen welke later worden ontvangen dan een maand voor de vervaldatum zijn vanzelfsprekend niet van toepassing op de direct volgende vervaldatum en termijn, doch zijn pas van toepassing op de daarna volgende vervaldatum. Tot aan het einde van looptijd van een overeenkomst is de relatie het gangbare tarief verschuldigd, ongeacht of deze geboden faciliteiten benut.

2.4.2 Indien relatie diens domeinen verhuist of doet verhuizen naar een ander provider blijven de bepalingen van de overeenkomst onverkort van kracht totdat relatie volgens de daartoe gestelde regels heeft opgezegd, hetgeen dus impliceert dat met name paragraaf 3 . volledig van toepassing blijft; IT-Ability kan bij niet volgens de gestelde regels beëindigde overeenkomsten de medewerking voor verhuizing weigeren. Blijkt relatie zich niet te houden aan de overeenkomst of pleegt deze contractbreuk dan zijn de tarieven over de resterende looptijd van het contract direct opeisbaar en is IT-Ability gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden en alsook van rechtswege als beëindigd aan te merken. De rechten van onbetaalde domeinen behoren aan IT-Ability en alle kosten voortvloeiend op beslaglegging en andere maatregelen kan IT-Ability volledig doorbelasten of factureren.

2.5 Een overeenkomst is door relatie niet overdraagbaar aan derden; indien een niet bevoegd persoon de diensten aangaat, dan wel de overeenkomst ondertekent, dan is deze hieraan gebonden en aansprakelijk. Neemt relatie de diensten in gebruik of bij oplevering volgt geen afwijzing dan is relatie volledig aansprakelijk voor hetgeen werd opgeleverd en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Indien voor de betalingen relatie zich beroept op deze bevoegdheid, dan kan IT-Ability de relatie, afnemer en/of ondertekenaar aanspreken op de aangegane verplichtingen.

2.6 Indien naar het oordeel van IT-Ability daartoe redenen aanwezig zijn, is IT-Ability gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang diens diensten op te schorten, dan wel, indien IT-Ability dit toepasselijk acht, de overeenkomst te beëindigen en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft relatie het gangbare tarief verschuldigd.

2.7 Indien IT-Ability door oorzaak van de relatie extra kosten of uren moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is IT-Ability gerechtigd deze bij relatie in rekening te brengen; hieronder vallen bijvoor- beeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie, nalatigheid, doublures.

2.8 Bij verhuizing van domeinen naar IT-Ability is relatie verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de overeenkomst met diens vorige provider en het verkrijgen van diens eventuele fiattering; de door IT-Ability geleverde diensten en faciliteiten blijven onverkort verschuldigd en de overeenkomst blijft onverkort bestaan indien relatie niet de medewerking kan verwerven van diens vorige provider.

2.9 Bij een geschil, procedure of betalingsachterstand dan erkent relatie diens aansprakelijkheid voor alle door IT-Ability of daarbij assisterende derden gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3. Betalingen:

3.1 De tarieven zijn door relatie verschuldigd bij het aangaan van de overeenkomst en wel over de termijn waarover deze loopt en deze dienen uiterlijk te zijn voldaan binnen veertien dagen, indien echter een factuur wordt ontvangen zijn de daarop vermelde bedragen en betalingstermijnen van toepassing.

3.2 Verstrekt relatie een machtiging tot automatische incasso dan draagt relatie zorg voor voldoende saldo en voor een toestemming tot afschrijving bij de bank of giro: blijkt een bedrag niet overeenkomstig incasseerbaar zal relatie zorgdragen voor betaling binnen veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.
Indien relatie hieraan niet voldoet dan kan IT-Ability de diensten verder weigeren of de overeenkomst opschorten, verder zijn de navolgende bepalingen van toepassing.

3.3 De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de in de overeenkomst opgenomen tarieven of alsdan geldend, transactiekosten zijn voor rekening van relatie, alle tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.

3.4 Bij te late betaling behoudt IT-Ability zich het recht voor om met onmiddellijke ingang alle diensten volledig te blokkeren, al dan niet voorzien van een melding op de website of op het domein van de reden. Relatie erkent de volgende bedragen per factuur verschuldigd te zijn aan IT-Ability voor de administratiekosten indien een factuur aan een incassodienst wordt overgedragen en wel € 100,- te vermeerderen met € 10,- per aanmaning en € 10,- per stornering bij een incasso en voor een aanmaning welke aangetekend wordt verzonden € 20,- Deze interne administratiekosten en het factuurbedrag worden vermeerderd met de incassokosten, alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten ter zake het geschil of incasso. Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan kan heraansluiting plaatsvinden, tegen een eenmalige betaling van minimaal € 50,- per domein of website; IT-Ability is niet verplicht tot heraansluiting.

3.5 IT-Ability behoudt zich het recht voor de overeenkomst alsmede alle diensten te beëindigen en van rechtswege als ontbonden te beschouwen indien de relatie de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt; daarbij kunnen de website en domeinnamen worden opgeheven; relatie blijft gehouden aan diens betalingsverplichting over de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst.

3.6 Relatie erkent bij betalingsachterstand diens aansprakelijkheid voor alle door IT-Ability en door ter incasso ingeschakelde derden gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.

3.7 Tot het moment waarop relatie alle verplichtingen heeft voldaan, inclusief de resterende duur van de overeenkomst blijft IT-Ability formeel eigenaar van al hetgeen uit de prestaties van IT-Ability voortvloeit zoals de domeinnamen, de Website plus de rechten en revenuen ervan enz.

3.8 IT-Ability houdt zich het recht voor wijzigingen toe te brengen aan deze overeenkomst of de prijzen. IT-Ability houdt tevens het recht voor te stoppen met het aanbieden van enkele of alle diensten. Genoemde wijzigingen kunnen zonder aankondiging worden doorgevoerd naar oordeel van IT-Ability .

4. Verplichtingen relatie:

4.1 Bij schade veroorzaakt door relatie, al dan niet door overtreding van de bepalingen uit de algemene voorwaarden, dan erkent relatie de aansprakelijkheid en schadeplicht ten gunste van IT-Ability of derden; relatie erkent diens aansprakelijkheid en directe schadeplicht bij overtreding artikel 4.1.1 tot 4.9 .

4.1.1 Relatie zal strikt toezien op het naleven van artikel 4.1 tot 4.9 indien derden via relatie toegang verkrijgen tot de faciliteiten van IT-Ability en zal beperking van de overtredingen contractueel vastleggen.

4.1.2 Relatie zal de ter beschikking gestelde faciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de relatie enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

4.1.3 De relatie zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor tekst en plaatjes (images) die betrekking hebben op pornografisch materiaal. Ook staan wij Wares sites, illegale software sites, mp3 sites, chat-sites, webcam-sites niet toe.

4.2 IT-Ability behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de relatie handelt in strijd met in deze voorwaarden of anderszins overeengekomen regels of diens verplichtingen terzake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

4.3 De relatie zal de systemen en instellingen van IT-Ability of anderen niet beschadigen, diens faciliteiten niet gebruiken voor hacking, sniffing, DOS attacks, TCP/SYN, SPOOF of soortgelijke activiteiten; beschadiging door opzet wordt ook erkent indien relatie de door IT-Ability ter beschikking gestelde faciliteit ontdoet of doet ontdoen van de beveiligingsinstellingen (security) jegens derden dan wel deze dusdanig verruimt; indien zulks plaatsvindt bij de beëindiging van de overeenkomst , of daarna dan blijven de aansprakelijkheden uit deze voorwaarden onverkort van kracht, boeteclausules toepasbaar en de ontstane traffic belastbaar aan relatie.

4.4 De relatie verstuurt geen ongevraagde e-mail (spam) en geeft ook niemand opdracht daartoe; ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren (gelijk aan spam) of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staat IT-Ability niet toe en wordt gezien als een reden voor beëindiging.

4.5 De verplichting tot betaling van het onderhavige tarief en facturen gedurende de tijd van buiten gebruikstelling blijft onverkort van toepassing.

4.6.1 Relatie zal de van IT-Ability verkregen informatie, inlogspecificaties, userid, password en bijzonder- heden niet ter beschikking stellen aan derden welke soortgelijke diensten aanbieden als IT-Ability , noch aan de daarmee gerelateerde rechtspersonen of natuurlijke personen.

4.6.2 Relatie erkent nu en alsdan diens aansprakelijkheid en opzet bij overtreding van artikel 4.1 tot 4.9 inzake het toebrengen van schade aan de naam en verbeurt onmiddellijk een bedrag van € 23.000,- per gebeurtenis, ongeacht de additionele vergoeding aan IT-Ability voor diens kosten en verdere schade.

4.7 IT-Ability is niet aansprakelijk voor schade aan derden welke ontstaat door handelingen van relatie.

4.7.1 IT-Ability neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door de relatie. Het is de relatie expliciet verboden de servers van IT-Ability of haar partners te gebruiken voor:

  • Onrechtmatig gebruikt materiaal dan wel materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk beschermd is.
  • Materiaal dat door IT-Ability wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend, obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend kan worden gezien.
  • Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal.
  • Het promoten van illegale activiteiten of het plaatsen van sites met illegale inhoud.
  • Pogingen te ondernemen in te breken op servers, netwerkcomponenten of sites van derden of op welke wijze dan ook schade toe te brengen.
  • Het hosten van Warez, MP3, illegale sofware, IRC en IRC bots
  • Het op welke manier dan ook versturen van SPAM of ongewenste e-mail.

4.8 Relatie vrijwaart IT-Ability nu en alsdan tegen aanspraken van en schade aan derden die op enigerlei wijze mocht ontstaan, al dan niet door het gebruik door relatie van de faciliteiten van IT-Ability .

4.9 De relatie verklaart IT-Ability direct per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen indien relatie aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt die verband houden met de faciliteiten van IT-Ability .

5 Vertrouwelijke informatie

5.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

6 Bandbreedte toeslag

6.1 Bandbreedte toeslag is niet van toepassing indien de gebruikelijke bandbreedte niet overschreden word, indien de banbreedte overschreden word zal IT-Ability dit doorberekenen aan de relatie. Het is aan IT-Ability om te beoordelen of de gebruikelijke bandbreedte overschreden wordt.

[—————]